Översättaravtalet sägs upp

Förläggareföreningen säger upp översättaravtal

Förläggareföreningen: Vill hitta lösningar för strömmande ljud och e-böcker
Efter segdragna förhandlingar har nu Förläggareföreningen sagt upp ramavtalet för översättare med Författarförbundet.

Det är mycket i bokbranschen som har förändrats sedan avtalet slöts förra gången, menar Eva Gedin, Förläggareföreningens ordförande:

– Det här avtalet revideras senast 2011, och det är lite "lappat och lagat" under åren, och då försökte man hitta lösningar för strömmande ljud och e-böcker som är administrativt ganska krångliga, väldigt mycket har förändrats. Våra författaravtal är förändrade sedan dess. Så det var hög tid att också göra en genomgripande revidering av översättaravtalet, säger Eva Gedin.

De båda organisationerna började förhandla om ett nytt ramavtal i december 2015, men det har inte gått särskilt bra och man har fram för allt inte kunnat enas om ersättningsmodellen för översättningar.

Förläggareföreningen vill förändra ersättningen för det man kallar sekundärformat, det vill säga pocket, e-böcker och ljudböcker, och har föreslagit att förlagen ska betala ETT arvode för ett verk i alla dess format. Som kompensation har man föreslagit höjt minimiarvode för verket.

Peter Samuelsson, ordförande för Författarförbundets översättarsektion, är inte nöjd med det:

– Att ta bort sekundärersättningen och höja miniminivån det är som att ta bort semesterersättningen för en anställd och kompensera genom att höja ingångslönen. Vi har räknat på våra medelöversättare och kommit fram till att det innebär en försämring, en sänkning av arvodena på upp till flera tiotusentals kronor per år.

Eva Gedin på Förläggareföreningen menar att man inte vill försämra för översättarna:

– Det har aldrig varit vårt mål, att vi ska ge översättarna sämre villkor, utan att vi ska ha en gemensam bild av hur en bok i dag ser ut, att det splittrar sig på väldigt många olika format.

Avtalet löper ut i juni. Peter Samuelsson, på Författarförbundets översättarsektion, säger att man kommer att rekommendera sina medlemmar att använda det avtalet, men han tror att den nya situationen kommer att skapa mer friktion mellan parterna:

– Avtalet har ju reglerat våra relationer ganska mycket. Relationen har varit ganska enkel och trygg, men nu kommer man då att börja varje relation med en förhandling, säger Peter Samuelsson.

30 Mar 2017